Condicions de garantia

Tots els productes SALTER, excepte les peces de desgast *, estan garantits enfront del consumidor sota les següents CONDICIONS:

1) El termini de durada de la garantia és de 2 anys per a les peces i d'1 any per als desplaçaments i mà d'obra, a comptar de la data de compra segons factura o de l'albarà de lliurament, si és de data posterior.

2) La garantia és exigible en tot el territori de la Unió Europea.

3) La garantia és exigible directament a l'establiment venedor en els termes que preveu la legislació aplicable.

4) Per exigir l'execució d'aquesta garantia és imprescindible la presentació de la factura o de l'albarà de lliurament, si és de data posterior.

5) El consumidor també podrà exigir la garantia directament del fabricant qui respondrà, en cas de manca de conformitat, amb la reparació o substitució del producte, dins dels terminis i límits assenyalats per la llei.

6) Aquesta garantia es refereix únicament al consumidor final i no és transferible.

7) La garantia cobreix la reparació o esmena dels danys o defectes patits en els equips i que corresponguin, de manera indubtable i demostrable, a fallades de fabricació o defectes de fàbrica. Les peces que es puguin comprovar que s'han fet malbé a causa d'errors de material o de la fabricació, seran reparades d'acord amb les condicions detallades en les condicions generals de venda del fabricant. Un canvi complet només serà possible si ho determina el servei tècnic de SALTER.

8) Queden totalment exclosos d'aquesta garantia les avaries, defectes o deterioraments que hagin estat provocades per: a) deficiències en el funcionament causades per negligència; b) ús indegut, c) utilització professional de l'equip concebut per a ús domèstic. d) manipulació del producte per part de persones alienes al Servei d'Assistència Tècnica SALTER, e) substitució de peces originals per altres no subministrades pel fabricant., f) adaptacions o canvis per ampliar el producte, alterant les característiques que es descriuen en el manual de l'usuari sense el consentiment previ i per escrit del fabricant, g) factors externs com humitat, suor, ambients salins o corrosius (provocats per piscines o similars), males condicions ambientals, ús incorrecte de productes químics, etc. que comporten deterioraments en pintures i cromats, h) el desgast motivat per l'ús normal dels aparells, i) causes no imputables al producte i derivades de l'omissió de les recomanacions facilitades en el manual d'usuari, j) l'acció d'agents externs com inundacions, incendis, terratrèmols, etc. k) els possibles desperfectes ocasionats als productes, derivats d'un transport aliè a SALTER.

9) Aquesta garantia no és aplicable si el número de sèrie del producte ha estat alterat, esborrat, ha desaparegut o és il · legible.

10) Les peces de recanvi subministrades pel fabricant i les reparacions realitzades disposaran d'una garantia de 6 mesos sempre que la instal · lació d'aquestes peces es porti a terme amb la supervisió del fabricant o personal tècnic autoritzat.

11) SALTER no respondrà dels danys causats a persones o béns com a conseqüència d'un ús indegut, manca de manteniment, negligència en la manipulació o falta de supervisió professional dels articles venuts.

12) El fabricant es reserva el dret de realitzar possibles reparacions en els seus propis tallers del servei tècnic o al domicili del client.


* Les peces de desgast disposen d'una garantia de 6 mesos (peces, desplaçaments i mà d'obra). S'entén com peces de desgast, totes aquelles peces, conjunts i components el desgast és responsable l'usuari, per estar en contacte directe amb el mateix o ser susceptibles de ser manipulades (per exemple: tapisseries, pedals i els seus components, sellons, marcadors, aturades d'emergència, bandes, interruptors, caràtules de control, etc.)